નથી તેને પામવું કેમ 
                                                                                                                                         છે તેને સાચવવું કેમ
                                                                                                                                                   મનની ભયંકર બે વ્યથા 
                                                                                                                                          નથી તે મેળવવા મથે
                                                                                                                                         લે વેંચ શેર બજારે કરે
                                                                                                                                      દુન્વયી રેસનો ભોગ બને
                                                                                                                                                    મનની ભયંકર બે વ્યથા                   
                                                                                                                                      ચંચળ મન રાહ ન જોઇ શકે
                                                                                                                                        મળ્યુ જે સાચવી ન જાણે
                                                                                                                                      બુલ બેર માર્કેટની રમત રમે
                                                                                                                                                  મનની ભયંકર બે વ્યથા                    
                                                                                                                                       અશાંતિ મનનો કબજો કરે
                                                                                                                                       બોજો બેરનો કદીક વધે
                                                                                                                                      બુલના ભારે અભિમાન કરે
                                                                                                                                                   મનની ભયંકરબે વ્યથા
                                                                                                                                            પામ્યું ઇશ્વર કૃપા શુભ દિને
                                                                                                                                              ભેટ્યા સદગુરુ સત્સંગે
                                                                                                                                             ગુરુએ ચિંધેલ સત્માર્ગે
                                                                                                                                            ઠાલવ્યો ભાર પ્રભુ ચરણે
                                                                                                                                                        હળવુ મન ભુલ્યુ વ્યથા                 
                                                                                                                                              તન મન ધન અર્પણ કરે
                                                                                                                                            સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારે
                                                                                                                                                     ફરકે કદી ન મન સમીપ વ્યથા