વનમાં ઉઠ્યો દાહ દાવાનળ

પશુ પક્ષી દાહે મચ્યો કોલાહલ

વનરાજની ઉઠી ત્રાડ વિકરાળ

ધૃજી ઉઠ્યા સૌ  નિર્બળ સબળ                વનમાં ઉઠ્યો દાહ દાવાનળ             ૧

દોડંદોડ ઉડંઉડ ભાગંભાગ

ના સુજે બચવાને માર્ગ

સાણી ચકલી ભરી ચાંચે જળ

ઠાલવે બુજાવવાને આગ                     વનમાં ઉઠ્યો દાહ……………….૨

ઉડાવી રહ્યા હસી સહુ

મુર્ખ ચકલી જાણે શું?

ચાંચમાં પાણી બુંદ સમુ

ભયંકર આગ બુજે શું?              વનમાં ઉઠ્યો દાહ………….૩

હાથીઓના ઝુંડ જોઇ રહ્યા

સાણા સેંકડો જળાશયે પહોંચ્યા

સુંઢ ભરી ભરી જળ ઠાલવ્યા

સૌ પશુ પક્ષી સંગઠીત થયા           વનમાં ઉઠ્યો દાહ……………૪

જળાશય ઠાલવે સૌ દાવાનળૅ

અગ્ની જ્વાળા બની રહી શીતળ

વરુણદેવ આશ્ચર્ય પામી નિહાળે

  જળાસય ઠલવાયુ દાવાનળે         વનમાં ઉઠ્યો દાહ…………૫

સૌ દેવો પામ્યા આશ્ચર્ય

નાની ચકલીનુ કર્તવ્ય

પ્રેરણા બન્યુ બચાવ્યુ વન

  સૌ જીવો મળી કરે ચકલીનુ માન            વનમાં ઉઠ્યો દાહ……………૬

માનવ જાત પ્રેરણા લેશૅ

સંગઠીત બની જાગી ઉઠશે

આંતક્વાદ દાવાનળ શાંત થશે

નાદ શાંતિ સહકારના ગુંજશે               વનમાં ઉઠ્યો દાહ………….૭