કરું હું નિત્ય પૂજા તુજ રૂપની
સમીપ બેસી તુજ
સામીપ્ય રહું માણતી
મીરા પામી તુજ સાયુજ્ય
તુજ તાદ્તમ્ય સગુણ સાકાર તુજ
ઉપાસના કરતી નિત્ય
સાલોક્ય મુક્તિ મળશે
વિશ્વાસ અતૂટ તુજ પર
છે મુજને
સાલોક્ય (અર્થ દેવલોક)
મને તમોને બધા મનુસ્યોને દેવલોક અર્થાત મોક્ષની ઈચ્છા જ હોય છે.

ડો ઈન્દુબહેન શાહ