દિવાળી આવી શું શું લાવી

હવાઇ ટેટા ચકરી ફુલઝ્ડી

બાળકોના કિલકિલાટ મસ્તી

શ્રીમંત ઘેર પુજા ધનલક્ષ્મીની

બાળકો માટૅ વસ્ત્રો ઢગલા મીઠાઇ 

જુવે ના કોઇ ઝોંપડપટીમાં પીટાઇ

બાળકોની વણજાર રુવે માંગે મીઠાઇ

પ્રભુ તારી સહુ સાથે સરખી સગાઇ

તુજ બાળ કરે ફરિયાદ રોઇ રોઇ

શાને કરે પક્ષપાત,જરા પણ ના શરમાય