પ્રેમમાં પુરાવાની માંગ

પુરાવામાં તર્કનો ઉપયોગ

તર્ક બુધ્ધિનું ઉત્પાદન

પ્રેમ થયો હ્રદયથી ઉત્પન્ન

શંકા સંદેહ્ ને નહી સ્થાન

ભાગે તર્ક બુધ્ધિ થઇ હ્રુદયે આધીન