ૐ કાર ૐ કાર ૐ કાર
મન ધ્યાન ધર ૐ કાર
ૐ કાર મંત્ર આદિ
 
 
ૐ કાર પ્રણવ અનાદિ………….મન ધ્યાન ધર ૐ કાર
ૐ કાર શ્વાસ
ૐ કાર પ્રાણ
ૐ કાર જીવન
ૐ કાર વરદાન………….મન ધ્યાન ધર ૐ કાર

ૐ કાર અ  ઉ  મ

ૐ કાર તન મન બ્રહ્મ

ૐ કાર સ્થિતિ ત્રણ

જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્ત…………..મન ધ્યાન ધર ૐ કાર

ૐ કાર દેવાધિદેવ

ૐ કાર શિવ મહાદેવ

ૐ કાર નિત્ય અનંત

ૐ કાર સત્ ચિત આનંદ…………મન ધ્યાન ધર ૐ કાર

ૐ કાર ધ્વનિ માર્ગમાં

ૐ કાર નાદ ગગનમાં

ૐ કાર ત્રણે ભુવનમાં

ૐ કાર બ્રહ્મનાદ જીવનમાં………..મન ધ્યાન ધર ૐ કાર

ૐ કાર અતિ પાવન

ૐ કાર મન ભાવન

ૐ કાર નિત્ય સુમિરન

ૐ કાર ધ્યાન પરમ…………..મન ધ્યાન ધર ૐ કાર