ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો  ..૨

ભવસાગરે ભટક્યો ભુલ્યો

સાચો માર્ગ ચીંધી દોર્યો

ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો …૨

વ્યવહારે કરી ભુલો જ્યારે

  રાહ ચીંધી દોર્યો ત્યારે

ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો…..૨

વ્યથિત મન દુઃખથી ભારે

તુજ શરણે સુખ શાંતિ પામે

ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો…..૨

ફરિયાદ કરી જ્યારે જ્યારે

સુણે કાન દઇ તું ત્યારે

ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો….૨

તુજ ઉપકાર શીરે ધરુ

ચીંધેલ માર્ગે કદમ ભરુ

મુક્ત બનુ પરમને પામુ

ૐ ગુરુવે નમઃ નમો નમો…..૨