લાગણી વધુ સંબંધો વધે

ડાયરીમાં તારિખો ભરાતી રહે

આજે જવાનું જન્મદિને

તો કાલે વળી લગ્ન દિને

વ્યાપાર સંબંધોથી વધે

વર્ષમાં એક દિવસ ન મળે

બંધનોના વમળમાં ફસાતો રહે

પ્રભુને યાદ કરવાનું ભુલે

અંત કાળે સંબંધી ન હોય પાસે

શુષ્ક સબંધો વ્યર્થ ભાસે

સંબંધો ભરેલ મુઠ્ઠી હ્રુદયે 

આવ્યો બંધ મુઠ્ઠીએ

જાવ છું ખુલ્લે હસ્તે