વિષયોની વર્ષા વરસે

સત્સંગની છત્રી પાસે

સુખની ઝરમર વરસે

કે દુઃખની ઝડી ભારે….સત્સંગની છત્રી પાસે

કાગડો થઇ ના ઉડે

સુખમાં નહિ બહેકે

દુઃખ ભયમાં ન ધકેલે….સત્સંગ છત્રી પાસે

સત્સંગ છત્રી બચાવે

સુખ દુઃખને સ્વીકારે

અહંકાર ન ઉદભવે

સદા આનંદમાં રહે…..સત્સંગની છત્રી પાસે