દુનિયાભરમાં ભય પસરાયો ચારેકોર

ભયગ્રસ્ત સમાજ સ્વરક્ષણ કાજ

રાખે ગૃહે ગજવામાં હથિયાર ……………………..૧                                  

યુવાન શોધી રહ્યો ખોવાયેલ સ્વાન 

ગૃહ ફળીમાં રાત્રિએ સાંભળી સંચાર

ભયગ્રસ્ત મન ના કરે વિચાર …………………………૨

દુર ઉપયોગ શક્તિનો કરવા પ્રેરાય

અંગુલી ધરી પિસ્તોલની ટ્રિગર પર

છુટી ગોળી વિંધાયુ નિર્દોષ હ્રદય  ………………………….૩                      

ભય માનવીનો મોટો વિકાર

દૃષ્ટતા ભરી દે ભરપુર

હરિ લે નિર્દોષના પ્રાણ ……………………………..૪                             

              પણ!!

સહિ લે આંતકવાદના અત્યાચાર

મિનિસ્ટરો ઉપરી  સિઇઓના ભ્રષ્ટાચાર

પ્રભુ પ્રાર્થુ પધાર પૃથ્વી પર  

ઉગાર પિડીતોને ધરી અવતાર ……………………..૫