ક્રિસમસ પૂર્વ સંધ્યા આવી

બાળકોના મન ઉઠ્યા નાચી

સાન્તા કરશે સૌની ઇચ્છા પુરી

બાળકો એકમેકને રહ્યા પુછી

જોન બોલે મેં માંગ્યુ ડી એસ આઇ

તો પોલ કુદ્યો મેં માંગી રમત વાઇની

નાચતી કુદતી બોલી નાની મેરી

સાન્તા કરશે માંગ મારી પુરી

રેનડીયરની પહોંચશે ગાડી

અફઘાનિસ્તાન જલ્દી

સાન્તા બેસાડી લાવશે મારા ડેડી

સાંભળી માતા નિર્દોષ વાણી

હ્રુદયે દબાવી અશ્રુ ધોધ ભારી

 જરુર કરશે માંગ તારી પુરી