આનંદ ઇચ્છતો ફરે

ઠોકરો ખાધા કરે પ્રેય માર્ગે

આનંદ ક્ષણિક ભર મળે

આનંદે મોહિત થઇ ફરે                   ૧

ઇર્ષાની જ્વાળા લપટાય જ્યારે

ભસ્મિભુત આનંદ શુ કરે!!

મનમા ષટશત્રુ ભરાયા કરે 

મનના મેલની રાખ કોણ કરે!!                 ૨

અરણીના ટુકડા લગાતાર ઘસાય

તણખા ઝરે પ્રકાશ ફેલાય

અરણી અટકી અટકી ઘસાય

અરણીના કટકા થઇ જાય                   ૩

મન શ્રેય માર્ગ અપનાવે

નિરંતર ઇશ્વર સ્મરણ કરે

લગાતાર ભક્તિરુપી અરણી ઘસે

જ્ઞાન વૈરાગ્ય પ્રગટ થશે                              ૪

ઇશ્વર સન્મુખ દૃષ્ટિ ફરશે

માયા બિચારી હારીં જશે

પ્રેય માર્ગ છુટી જશે

શ્રેય માર્ગે પ્રગતિ થશે                      ૫