ઇન્દ્રિયો દ્વારા સિગ્નલો મળતા રહે

મન ફક્ત રડારનુ કામ કરે

સિગ્નલો અવિરત આવતા રહે

સિગ્નલોનુ એડીટીંગ થતુ રહે

ચિત્ત પર ભુતકાળની મહોર છે પડી

ચિત્ત ફરી ફરી વિચાર કરે

દ્વિધા દુર થતી નથી

અહંકારનો પહાડ નડ્યા કરે

રાવણ શીવ ભક્ત વેદ અભ્યાસી

અહંકારનો પહાડ હટ્યો નહિ

મન બુદ્ધિ બિચા્રા ગયા ઝુકી

અહંકાર સુવર્ણ લંકાને દોરી રહ્યો

રડતી મંદોદરીની વિનંતિ ઠુકરાવી રહ્યો

બુદ્ધિ સર્વનાશ થતો જોઇ રહી

અંતે બ્રહ્મ સમીપ બ્રહ્મ અંશ હારી ગયો

દયાળુ બ્રહ્મે અસીમ દયા કરી

મુક્ત સર્વ પાપોથી દીધો કરી