યોગ્ય નિર્ણય લેવાય ચિત્તની ઍકાગ્રતા થકી

યોગ્ય નિર્ણયે સફળતાની પગદંડી મળી           ૧

આજે સફળ થયેલ માનવી ફરે ઘમંડમા

રાવણનો ઘમંડ લાવ્યો લંકાનો સર્વ નાશ          ૨

ઘમંડી ફુલી ફાલી ફરતો જગતમા

વધી રહ્યા નીજ ગૃહે કલેશ કંકાસ

દુન્વયી સફ્ળતા ગૃહે લાવી વિનાશ                 ૩

ઘમંડી ઉંચો ચઢ રાખ દૃષ્ટિ વૄક્ષો ભણી

ફ્ળોથી ભરપુર વૃક્ષો રહ્યા પૃથવી પર નમી

સફળ જીવન જીવવાની યોગ્યતા

પ્રાપ્ત થાય જ્યારે પ્રવેશે નમ્રતા.               ૪