મારો આત્મા તારો આત્મા

મારુ હ્રુદય તારુ હ્રદય

મારુ મન તારુ મન 

મારુ શરીર તારુ શરીર

આ સંવાદ આપણો વ્યર્થ

તુ શક્તિ હું શક્તિમાન

શક્તિ વગર શક્તિમાન પોકળ

શક્તિમાન વગર શક્તિ ફોગટ

હું તુ એક જ

એક આત્મા પૂર્ણ બ્ર્હ્મ.