કદી ન પૂછી શકી મારી જાતને

હુ કોણ ક્યાંથી આવી ક્યાં જઈશ

જ્યારે ક્યારેક મળશે પ્રયત્ને

જરુરથી ઇષ્વર મિલન પ્રાપ્ત કરીશ.

આવીશ આવકારવા આંગણૅ

આવશે અમી અવધિ

અંતરે આશા અધિક

અસ્તિત્તવની અંશથી અગણિત.

ઉમળકો ઉભરાશે ઊંબરે

ઉત્સવ ઉમટશે ઊંચે

ઉર્મિના ઉલ્લાસ ઉભરાશે

ઉલ્કા ઉમેશના ઉભય ઉરે.