ઘડી ભર સુખ, ઘડી ભર દુઃખ ,

આવે ને જાય

હતુ શું? અને ગયુ શું?

બંધ મુઠ્ઠીઍ આવી

ખુલ્લે હાથ ચાલી જઈશ

સતની શોધ પાછળ

ભવો ભવ ફરતી રહીશ