આવ્યો ફાગણ વસંતના એલાન થયા

               હોળી આવી વસંતની વધાઇ લાવી

 અબિલ ગુલાલ ઉડ્યા

                 વસંત આવી વસંત આવી                                     

બાળકો પ્રાંગણમાં ખેલે કુદે

નાચે ગાય ઝુમે વસંત વધાવે

             વસંત આવી વસંત આવી 

આદિત્યનો કુમળો તડકો 

ઠુંઠા વૃક્ષો હર્ષે ડોલે વધાવે

                વસંત આવી વસંત આવી

ઘોસણા કેલેન્ડરના પાને કરી

 સ્પ્રીંગ શરુ થઇ,નાચો ગાઓ

                 વસંત આવી વસંત આવી  

             ક્યારેક

હિમ વર્ષા ની ઝરમર  

દિસે  અબિલ છાંટણા

               વસંત આવી વસંત આવી

કુંપળો  જોઇ વૃક્ષો હરખાઇ

વસંતના એંધાણ નિહાળી

             વસંત આવી વસંત આવી

કલરવ પક્ષીઓના સંભળાય

તણખલા વિણતા માળા બંધાય 

             વસંત આવી વસંત આવી

બતકોની હાર મહાલે માર્ગે

ટ્રાફિક ક્ષણિક સ્થગિત કરી

          વસંત આવી વસંત આવી