અસમર્થ સુખ શય્યાની ગોદમાં

જીંદગી નિરર્થક બની જશે

ફૂલોની શય્યા ન હશે

કાંટાળી શય્યા સહન થશે

રક્ત કણો તુજ સંગમાં

ગુલાબ શય્યા બની જશે

દુઃખ દર્દની સમર્થ શય્યામાં

જીંદગી અર્થાનુસરી બનશે