ખાવો પીવો જીવો નથી ધ્યેય

માનવ દેહ બુધ્ધિમાન અમૂલ્ય

                       સક્રિય બનો સક્રિય બનો

સજ્જનતાએ શું વળશે?

દુર્જનોના માર્ગ મોકળા થશે!

                            સક્રિય બનો સક્રિય બનો

ભાગો નહિ પણ જાગો

સજ્જનતાની સુવાસ ફેલાવો

                         સક્રિય બનો સક્રિય બનો

 નિષ્ક્રિયતાએ  વિનાશ નિશ્ચિંત

સક્રિયતા જગાડે સુતેલ સમાજ

                              સક્રિય બનો સક્રિય બનો

યા હોમ કરીને ઉઠો જાગો

કદમ બઢાવો સફળ થાશો

                           સક્રિય બનો સક્રિય બનો

જીવન યથાર્થ જીવી જાણૉ

સમાજના માર્ગ દર્શક બનો

                                સક્રિય બનો સક્રિય બનો