મનુષ્ય પરાધીન પરિસ્થિતિએ

જય વિજયે પ્રસન્ન થયો

પરિસ્થિતિ બદલાય પરાજય મળ્યો

પરવશ પામરની પ્રસન્નતા હણાય                                ૧

 

કુદરત પ્રભાવે પરવશ માનવ

પ્રસન્ન થાય વસંત વર્ષા આગમને

ગ્રીષ્મ ઋતુના બળબળતા મધ્યાને

પરવશ પામરની પ્રસન્નતા હણાય                             ૨

 

વ્યક્તિ વ્યક્તિત્વના પ્રભાવે પરવશ

પડે વાક્ચાતુર્યના પ્રભાવમાં

પ્રભાવિત બાહ્ય અહમ આડંબરમાં

પરવશ પામરની પ્રસન્નતા હણાય                             ૩

 

રહીશ નિજ સ્વભાવમાં સ્થિર

આવકારિશ પ્રભાવને આપી આદર

સુખ દુઃખને સમાન આવકાર

પ્રસન્નતા નિરંતર પરવશતા હણાય                                ૪