ભીતરથી નીકળતો અ ઉ મ નાદ,

ધર્મના ફળરૂપ ભગવત પ્રેમ

પ્રેમમાં મગ્ન એવા જીવનુ

શીવ મિલનનુ આહ્વાન