જન્માષ્ઠમી આવી ને આવે વિચાર
        હરિ તારા નામ છે હજાર               કયા નામે વિશ કરું ?

      તું છે જશૉદાનો લાલો,
      ને ગોપીઓનો કાનો
        છે તું રાધાનો સ્યામ
    ને મીરાનો ગીરધર ગોપાલ       કયા નામે વિશ કરું?

       અર્જુનનો સખા તું કેશવ,
      સુદામાનો મિત્ર તું કિશન
      ઓધવના ગુરુ તું કૃષ્ણ                 કયા નામે વિશ કરું?

        દ્વારકાનો રાય રણછોડ
       સુદર્સન ચક્ર ધરનાર
        તું ભગવાન યોગેશ્વર                  કયા નામે વિશ કરું?

     તું ન આપે જવાબ ભલે ભગવાન
      હું તને વિશ કરીશ જરુર
      હે મુરલી મનોહર
       મહારાસ રચનાર
       માખણના ચોરનાર
         તને વિશ કરુ
     ગોવિંદા આલા રે આલા
    મખન ચુરાને વાલા
   હેપિ બર્થ ડે હેપિ બર્થ ડે ગોવિંદા
     મખન ચુરાને વાલા