ઉતારે સુ પ્રભાતે સૂર્યના ઓજસ થકી

સંધ્યાએ ઉતારે ચન્દ્ર્નો પ્રકાશ અર્પી

પ્રભુ ઉતારે નિયમિત આરતી વિશ્વની

જડ ચેતન સર્વને પ્રકાશિત કરી                                             

 

દિલના દીવડા ભરી ઓજસ આરતી

ઉતારે માનવ દુઃખી દરિદ્ર નારાયણની

મંદિરે પાષાણ મૂર્તિ સજીવન બની

ઘંટારવ નાદ પુરોહિતના છોડી                                      ૨

 

માનવ હ્રુદયે વિભુ પ્રસન્ન બની

પ્રવેશી શ્રદ્ધા સંતોષનું તેલ પૂરી

આશિષ અર્પી સદા ઉતાર આરતી

દુ;ખી દરિદ્ર નારાયણ અલતાર તણી                                       ૩