સત્યાગ્રહ સાધન એક અમોઘ

તોપ બંદુકનો ડર ન કોઇ

આત્મબળ પગદંડીને સહારે

સ્વરાજ પ્રાપ્તિ બસ એક સાધને                                            ૧

કર્યું સાધ્ય સિદ્ધ બાપુએ

પ્રોઢ અવસ્થાએ સ્વરાજ આજે

ભારત બુદ્ધિ નાઠી સાઠે

સનાતન ધર્મ નીતિના ભોગે                                                 ૨

કરી પ્રગતિ અધિક વિજ્ઞાને

વધ્યા ઉદ્યોગો સિદ્ધાંતોના મૂલ્યે

ભ્ર્ષ્ટાચાર ખુશામતના જય જયકારે

પાંખંડી ઘમંડી ઠેર ઠેર પૂજાય                                                               ૩

નિજ શાસન સ્વરાજ આત્મઘાતક અસહ્ય

બાપુ સરદાર જોઇ જોઇ મુંઝાય

મા ભારતીની અસ્મિતા ઘવાય

ભૂલ્યા ભારતીય સત્ય સાધન અમોઘ                                          ૪