રૂપ ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાતા રહે

માતા પિતાના પ્યારા પુત્ર પુત્રી

પુખ્ત વયે બને કોયના પતિ પત્નિ

વળી રૂપ જાય બદલાય

પોતે માતા પિતા બની જાય

ઓફિસમાં એમ્પલોયી-મેનેજર

ઘેર આવે બની જાય નોકર ચાકર

વનમાં(૫૦-૫૫) પ્રવેશે બને સાસુ સસુર

સાંઠે પોંહચ્યા બન્યા દાદા દાદી

જીવનના તખ્તા પર રૂપ બદલાતા રહ્યા

વિવિધ પાઠ ભજવાતા રહ્યા

રૂપની સ્મૃતિ છે સર્વને

સ્વરૂપની કદી ન થઈ જાણ

રૂપની વેષભૂષામાં સ્વરૂપ રહ્યુ અજાણ