આસક્તિ બને ઉપદ્ર્વ બન્ને પક્ષે

આસક્ત પોતા પર 

જેના પ્રત્યે છૅ તેના પર       ૧

ધન પ્રત્યેની આસક્તિ

પૂરે લક્ષ્મી દેવીને તિજોરીયે

આસક્તની નિદ્રા હરાય

લક્ષ્મી દેવી જેલમાં મુંઝાય            ૨

એક દિવસ તિજોરીનો કોડ

જાણી જાય ઘરની મેડ

તિજોરી તૂટે મુંઝાયેલ લક્ષ્મી

દુનિયામાં અયોગ્ય રસ્તે વેડફાય        ૩

આસક્તિ સંતાનો પ્રત્યે

મા બાપની ફિકર બની જાય

ડાયાબિટીસ બ્લડ્પ્રેસર કરે પ્રવેષ

સંતાનો નો રૂંધાય વિકાષ                  ૪

શાળા પૂર્ણ કરી વિદ્યાલયે જાય

સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળી જાય

વ્યસનોના ભોગ બની જાય

આસક્તિયે આપ્યુ પુષ્તક્યુ જ્ઞાન

ન કરાવ્યુ દુનિયાનુ ભાન                      ૫

તેથી પડી કહેવત દુનિયામાં

ભીતી વગરની પ્રિતી જાય વેડફાય          ૬