પૈસા કરતા વધરે વસ્તુનુ મહત્વ,

વસ્તુ કરતા વધરે વ્યક્તિનુ મહત્વ,

વ્યક્તિ કરતા વધરે વિચારનુ મહત્વ,

વિચાર કરતા વધરે વિવેકનુ મહત્વ,

વિવેક કરતા પણ વધારે વિભુનુ મહત્વ.

વિભુ એટલે પરમ તત્વ.