ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
                                                                                                                                             સુકી શાખા ગોબર ખડકી
                                                                                                                                            પ્રગટે હોળી કટુતા મેલ હોમી
                                                                                                                                             શુધ્ધ જળે પ્રદક્ષિણા ફરી
                                                                                                                                                            ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
                                                                                                                                             પચરંગે સહુ ભરે પિચકારી
                                                                                                                                             ઉલ્લાસ ખુશી હૈયે ભરી
                                                                                                                                             સ્નેહી સગા સાથ મળી
                                                                                                                                             ઉછાળે રંગો રંગાય રંગી
                                                                                                                                                            ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
                                                                                                                                            ગુલાબ જુઇ ચંપા ગુલછડી
                                                                                                                                            કળીઑ મુસ્કાય ખીલી ઊઠી
                                                                                                                                               માનવ હૈયે રંગ સુવાસ ભરી
                                                                                                                                                               ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
                                                                                                                                                 ઝુમે ધરા ત્રિલોક ઝુમે
                                                                                                                                              કાનાની પીચકારી સ્નેહ ભરી
                                                                                                                                              વરસે ભાવિકને પાવન કરી
                                                                                                                                                           ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
 
                                                                                                                                       છબી સૌજન્ય ગુગલ ઇમેજ