જીંદગી સફર સ્પર્ધા
    સ્પર્ધા જગાડે ઇર્ષા
     હોડે ઇર્ષા સ્પર્ધા
    ઉપાડે ગર્વના ભારા
                સ્પર્ધા ઇર્ષા સ્પર્ધા
 
     સંસ્કાર સિધ્ધાંત આધારે
     કર્મ કરીશ હર ક્ષેત્રે
     સ્થિર દૃષ્ટિ પ્રયાસ ધ્યેયે
     વાવીશ પામીશ ન્યાયે
                ભૂલાશે ઇર્ષા સ્પર્ધા
 
     કર્યા ઇશ્વરાર્પણ સર્વે
     ભૂત વર્તમાન હિસાબે
     ફળ પામ્યા સહુ પ્રેમે
    સ્વીકાર્યા હર્ષિત સ્નેહે
              નષ્ટ ઇર્ષા સ્પર્ધા
 
    
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rate this:

i
1 Vote

 

Quantcast

April 16, 2012                   Posted by                 |                  આધ્યાત્મિક ચિંતન|                  1 Comment | સંપાદન કરો