જુવાનીના જોમમાં પ્રતિક્ષા કરી ઊભા વાટે
રસતરબોળ ભીંજાયા વરસતા વરસાદે
 
વર્ષો વિત્યા સહવાસ તારો શ્વાસે શ્વાસે
વસ્યા મહેલે વગડે સુખ દુઃખ સાથે
 
મીઠા વાદ વિવાદ કદીક વાસણ ખખડ્યા
રીસામણા મનામણા એકાંત યાદે રડ્યા
 
સાજન મારો એક બસ વ્હાલ વરસાવે
યાદ બસ સાજન તારી એકાંતે આવે