જીવનની ઉણપ પૂર્ણ કરવા  

શોધો પૂર્તિ સમાજમા

સંતાનોની ખોટ પૂરવા

 માતૃત્વ પિતૃત્વ મેળવવા

દ્વાર ખોલો અનાથ આશ્ર્મના

 બનાવો સેંકડો અનાથોને પોતાના

માતા પિતા બાળપણમા ગુમાવ્યા

વૃધ્ધા આશ્રમે સેંકડો માતાપિતા

ઝંખતા સંતાનોની સેવા

 બની સંતાન તેના કરો સેવા

 અન્યોઅન્યના અભાવ પૂરાતા

બન્ને પક્ષ માણે પૂર્ણતા

જીવન બની જાય સંપૂર્ણ

સમાજ બની જાય સંમૃધ્ધ