પ્રેમ નીતરતી શાહીથી
                        હોઠે નીતરતા હેતથી
                        અંતરે ઊભરાતા સ્નેહથી
                       મન વચન કાયાથી
                       મીચ્છામી દુક્કડમ
 
   પર્યુશણ પર્વના આખરી દિવસે વિતેલ વર્ષ દરમ્યાન પ્રત્યક્ષ કેપ્રરોક્ષ, જાણે અજાણે અરસ
પરસ આત્મા દુભાવ્યો હોય કે ખુદનો દુભાયો હોય તો ક્ષમા ચાહુ છું .અને ક્ષમા કરું છું.
            क्षमा विरस्य भूशणम।