ઘુઘવતા ધોધ સમ તુજ સ્નેહ 
                                                                                                                          સંતાન  સૌ પર વહે સમાન
                                                                                                                                        મા તને પ્રણામ
                                                                                             
                                                                                                                            થાય સંતાન રાક્ષસ કે રામ
                                                                                                                            ધાવણની ધાર  વહે સમાન
                                                                                                                                      મા તને પ્રણામ
 
                                                                                                                              જોય સંતાનના ગુના, રડે મન
                                                                                                                               ઉભુ દુનિયા સમક્ષ કરે બચાવ
                                                                                                                                          મા તને પ્રણામ
 
                                                                                                                              થાય દિકરા જોરુના ગુલામ
                                                                                                                              માને મુકે કાઠી , બની બેશરમ
                                                                                                                                     મા તને પ્રણામ
 
                                                                                                                              દીકરી લાચાર, જમાઇ  જમ
                                                                                                                              મૌન ધરી સહે ,ના  કદી ફરિયાદ
                                                                                                                                        મા તને પ્રણામ
 
                                                                                                                             તુજ અશ્રુ , ધાવણની કિંમત
                                                                                                                             શું જાણે ? મૂકી માને વૃધ્ધાશ્રમ
                                                                                                                                        મા તને પ્રણામ