હિમચ્છાદિત હિમાલય

દ્રવિત થાય પિગળે

ગંગાની ધારા વહે વેગે

પારકાના દુઃખ જોઇ

મન થાય દ્રવિત

અશ્રુ ધારા રોકી ન રોકાય

ભક્તની ભક્તિ દેખાય

ગંગા વહેતી જાય તળેટીએ

ભક્ત નમતો જાય સરલ ભાવે

ભગવાનનો દાસ પહોંચે દ્વારે

દ્વારે ભીડ ઘણી ધક્કા મુક્કી

ઉભો રહ્યો દ્વારે મન શાંત કરી

મનની શીતલતા લાવી પ્રભુ  ઝાંખી

ધક્કા મુક્કી કરી ઉભો મુર્તી સમક્ષ

દેખાય ત્યાં અંકલ સેમ

વિચાર ચગડોળે ચડે મન

છેતરુ અંકલ સેમ બચાવુ ટેક્ષ

નિર્મલ મન પામે પ્રભુ દર્શન

કપટી મન નીકટ છતા રહે વિહીન

હોય જો મનમા ભાવ મધુર

થય જાય પ્રભુ દર્શન સુંદર