ગુરુ એન્જીન, પ્રથમ ડબ્બો બુધ્ધિ

દ્વિતીય ડબ્બો બનશે મન,

ડબ્બાઓ બનશે ઇન્દ્રિયોના

શરીર બનશે ગાર્ડનો ડબ્બો

હર હંમેશ લીલી જંડી ફરકાવશે

અને દોડાવશે ડબ્બાઓ ગુરુ સાથે

યાત્રા સતસંગ સાથે

સતસંગ યાત્રા પહોંચાડશે

તુરીય પદ ધ્યાને

ધ્યાન લીન મન બુધ્ધિ

રહેશે નિત્ય આનંદે