વસંત આવી વસંત આવી
કોયલના ટહુકારે
કાબરના કીલકીલાટે
ચકલીના ચીંચીયારે
સાંભળ્યુ શુ પ્ર્ભાતે કર્ણૅ
વસંત આવી વસંત આવી ૧
ઝાડોની કુમળી કુંપળો લહેરાતી
વસંતના વાયરે મુસ્કાતી
ધરતી લીલીછમ થાતી
વસંતની ઝરમર ઝાકળ જીલતી
વસંત આવી વસંત આવી                ૨

સરવર કાંઠે બતક બતકી ટહેલે

વસંતની લહેરો ને માણે

ખીસકોલી દોડંદોડ કરે

હરખાતી ખેલે પકડા પકડી

વસંત આવી વસંત આવી                        ૩

ગુલાબની કળીઓ મુસ્કાતી

પતંગીયા ખુસ્બુને ખોળે

વસંતના આગમને સૃષ્ટિ સારી હરખાતી

વસંત આવી વસંત આવી                       ૪