છેડા છેડીની ગાંઠ બંધાણી સ્નેહ તણી

શેરડીની ગાંઠ રસ વિહોણી

છેડા છેડીની ગાંઠ સ્નેહ ઝરતી

ગાંઠ બંધાણી અગ્નિની સાક્ષીઍ

છોડાણી સાસરીએ ગણેષ સ્થાપને

પ્રેમ રસ વેહતો થયો

કરી રહ્યો તરબોળ

સાસરીનો ખુણેખુણો

ને લાવ્યો સાસરીંમા

સુગંધ ને સ્વાદ

કોઇને ન રહી કદી ફ્રરીયાદ

આ અવિરત રસના મીઠા ફળ

દાંપત્ય જીવન થાય સફળ

સાસરીમા સહુ પામે સંતોષ

સંસારમા સહુને થાય અહેસાષ

માતા પિતા જાણે આ વાત

પામે અધિક મનમા સંતોષ

પિયરીયા સહુ લે ગૌરવ

માતા પિતાનો વર્ષે અહોભાવ

પરમ કૃપાળુ પર્માત્મા પર