ભાવશે, ગમશે, ચાલશે, દોડશે,

જોઇશે, મારશે, પડશે, નિભાવશે,

આ આઠ શબ્દો શે થી જ પૂરા થતા

ઉપરના ચાર મનને શાંતિ અર્પે

નીચેના ચાર મનને ઉદાસ કરે