મન તું કાં ન ભજે હજુ રામ નામ

રામ નામ બસ એક આધાર …….મન તું 

લખ્યા રામ નામ પથ્થર પર

ન જાણે બીજુ કંઇ ભોળા બંદર

પહાડ સમા અતિ ભારી પથ્થર

ફુલ બની તરી રહ્યા સમુદ્ર પર ……મન તું કાં ન ભજે હજુ રામ નામ

ન માને કૌતક ખુદની નજર

ફેંકી રહ્યા ખુદ ઉપાડી પથ્થર

સમુદ્રે ડુબાડ્યા ખુદના પથ્થર

તરી રહ્યા છે ખુદ નામ પથ્થર……મન તું કાં ન ભજે

ખુદ રામ ન જાણે ખુદ નામ મહિમા

ભક્ત હનુમાન જાણે મહિમા અપાર

પ્રભુ જે છોડે તુજ કમંડળ કર

દુઃખી પિડીત ડુબે ભવસાગરે

રામ નામ બસ એક આધાર……મન તું કાં ન ભજે હજુ રામ નામ

           ધુન

બોલો રામ રામ રામ જય જય રામ રામ…..