આજે પ્રેમ કેવો

સ્વાર્થનો સગો

સ્વાર્થી પ્રેમમા પડ્યા

સ્વાર્થ સાધે તે પ્રેમ કેવો?

પ્રેમની પરિભાષા શોધુ                                            ૧

પ્રેમમા આવે ભરતી

તો કદિ આવે ઓટ

માત્રા વધતી ઘટતી

અરે પ્રેમના હોઇ માપ તોલ?

પ્રેમની પરિભાષા શોધુ                                                                ૨

ચાહુ ગુણ કીર્તિ પદ ધન

લોલુપતા પડાવવાની એક દિન

ટક્યા નહિ ગુણ પદ કીર્તિ ધન

પ્રેમ ક્ષણમા થયો વિલીન!!!

પ્રેમની પરિભાષા શોધુ                                                    ૩

        પ્રેમ

સૌ ચેતન હૈયે એક સરખો

નિરંતર પશુ પક્ષી માનવમા વહેતો

ઉસ્તુક્તાથી સહજ ભાવે પ્રગટતો

અશ્રુ ધારામા વહેતો

પ્રેમ સભર હાસ્ય શક્તિથી લુછાતો

પ્રાપ્ત થાય પ્રેમની પરિભાષા.                                                             ૪